Algemene voorwaarden

Laatste wijziging: 10/09/2021 15:15

Rik’s Photobooths is een commerciële naam waaronder Tim Van Onckelen (onder
ondernemingsnr. BE0672 654 319) photobooths te huur aanbiedt

Artikel 1. Toepassing algemene voorwaarden

1.1. Deze algemene voorwaarden gelden op alle aanbiedingen van en
overeenkomsten met Rik’s Photobooths, ongeacht strijdige bepalingen vermeld op
documenten van de klant. Door het plaatsen van een bestelling erkent de klant de
algemene voorwaarden van Rik’s Photobooths te aanvaarden.

1.2. Rik’s Photobooths.be is een product van Rik’s Photobooths (Seraphin De Grootestraat 97, 2100 Deurne).
Rik’s Photobooths doet zijn uiterste best om een goede service te verlenen aan
haar klanten.
We danken u voor het vertrouwen in onze diensten.

Artikel 2. Aanbiedingen, offertes & orderbevestiging

2.1. Alle aanbiedingen en offertes van Rik’s Photobooths zijn vrijblijvend tot op het ogenblik
van de aanvaarding door de klant. Offertes blijven geldig tot 30 kalenderdagen na
offertedatum tenzij anders vermeld.

2.2 De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant een reservatie aanvraagt via www.riksphotobooths.be. Elke bestelling of orderbevestiging door de klant, verbindt de klant. De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten en/of mondelinge akkoorden. Offertes en bevestigingen die hieruit volgen worden als geldend beschouwd.

2.3 De offerte is niet deelbaar en kan bijgevolg niet opgesplitst worden tenzij
anders vermeld. Een samengestelde prijsopgave verplicht Rik’s Photobooths niet tot het
verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van
de opgegeven prijs.

2.4 Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor de toekomstige
opdrachten.

Artikel 3. Annuleren

3.1. Bij annulering is iedere huurder volgende bedragen verschuldigd:
• Tot 30 dagen voor aanvang van het evenement: geen annuleringsvergoeding.
• Binnen 15 dagen voor aanvang van het evenement tot 7 dagen voor het
evenement: 50% van het totale huurbedrag.
• Bij annulering vanaf de 7de dag voor aanvang van het evenement tot de dag
van het evenement 75% van het totale huurbedrag.

Artikel 4. Levering & Huurperiode

4.1. De datum van levering wordt slechts als aanwijzing opgegeven en bindt
Rik’s Photobooths niet. Vertraging in de levering geeft de klant geen recht op
schadevergoeding of prijsvermindering noch op ontbinding van de overeenkomst.

4.2. Indien de partijen uitdrukkelijk een bindende leveringstermijn zijn
overeengekomen(verhuur), wordt deze termijn verlengd indien de klant in gebreke
blijft om informatie, documenten, originelen, beelden (tijdig) over te maken en de
verbeterde proeven (tijdig) te aanvaarden, of indien de klant bijkomende
bestellingen plaatst.

Rik’s Photobooths
Seraphin De Grootestraat 97
2100 Deurne
BE0672 654 319
[email protected]
www.riksphotobooths.be

4.3 van toepassing bij het huren van een photobooth. De huurperiode zal voor een
afgesproken aaneengesloten tijdspanne zijn, standaard 3uur, tenzij anders
afgesproken en overeengekomen tussen beide partijen. Gebruik ervan zal beginnen
op de afgesproken begintijd en beëindigd worden op de afgesproken eindtijd.
Wanneer er niet gestart kan worden op de afgesproken begintijd, door slechte
toegang op locatie of niet worden toegelaten door de locatie of door andere
vergelijkbare omstandigheden, zal er gewoon geëindigd worden op de
afgesproken eindtijd. Wanneer het evenement later start dan de afgesproken
begintijd zal er gewoon op de afgesproken eindtijd worden gestopt. Er kan dan
bij gehuurd worden voor 75 euro per uur, dit af te spreken met Rik’s Photobooths.

Artikel 5. Risico

5.1. Alle goederen die toebehoren aan de klant en zich bij Rik’s Photobooths bevinden,
worden er bewaard op risico van de klant. Bij aanwezigheid van een persoon ter ondersteuning vanuit
Rik’s Photobooths wordt dit risico ongeldig. De klant is echter verplicht om een veilige en gepaste
omgeving te voorzien waarin de Rik’s Photobooths geplaats kan worden. De Rik’s Photobooths kan
enkel buiten worden opgesteld indien deze degelijk overdekt is.

Artikel 6. Betalingsmodaliteiten

6.1. Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke afwijking vermeld in de overeenkomst
dient de klant bij levering van de bestelling is de klant 100% van het factuurbedrag
verschuldigd.

6.2. Alle facturen zijn betaalbaar op hun vervaldag door overschrijving op het
rekeningnummer van Rik’s Photobooths (vermeld op alle facturen en offertes).

6.3. Indien de klant niet overgaat tot betaling binnen 8 dagen na ontvangst van een
aanmaning hiertoe, is de klant aan Rik’s Photobooths een nalatigheidsintrest verschuldigd
van 12% per jaar en een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het
factuurbedrag met een minimum van 50,00 EUR, vanaf de datum van aanmaning
tot aan de volledige betaling.

6.4 Rik’s Photobooths behoudt zich het recht voor om de verdere uitvoering van haar
verbintenissen op te schorten totdat de klant de vervallen facturen heeft betaald.
Elke vertraging in de betaling door de klant maakt alle verschuldigde sommen
ineens opeisbaar. Tevens vervallen alle toegestane kortingen bij het niet
respecteren van deze algemene verkoopsvoorwaarden.

Artikel 7. Klachten –protest van de factuur

7.1. Elk protest dient per gemotiveerde aangetekende brief aan Rik’s Photobooths te worden
bezorgd binnen een termijn van 8 dagen. Voor klachten of betwistingen met
betrekking tot de geleverde diensten vangt de termijn aan daags na levering. Met
betrekking tot de factuur begint de termijn op de factuurdatum. Bij gebreke aan
tijdig protest zijn de diensten/facturen definitief aanvaard en is betaling
verschuldigd. Een aangetekend schrijven dient te worden gericht aan volgend adres: Seraphin De Grootestraat 97, 2100 Deurne

Artikel 8. Aansprakelijkheid –Algemeen

8.1. Rik’s Photobooths verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te
voeren. Alle prestaties van Rik’s Photobooths zijn middelenverbintenissen. Rik’s Photobooths is niet
aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde
input door de klant.

8.2. Rik’s Photobooths kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fout (zelfs een grove
fout) van haar of haar aangestelden, behoudens ingeval van bedrog. Rik’s Photobooths zal,
wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de
aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen worden
gesteld voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst,
daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel, welke de
klant of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van
Rik’s Photobooths of een aangestelde.

8.3. De aansprakelijkheid van Rik’s Photobooths met betrekking tot aan de klant geleverde
diensten is in elk geval beperkt tot ofwel de terugbetaling van de door de klant
betaalde prijs, ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten, naar keuze van
Rik’s Photobooths. De totale aansprakelijkheid van Rik’s Photobooths, zal nooit meer bedragen dan
de
prijs die door de klant aan Rik’s Photobooths werd betaald voor de diensten die aanleiding
gaven tot het schadegeval.

8.4 De opdrachtgever erkent onderling e-mail als wettelijk, geldig bewijsmiddel.

Artikel 9. Aansprakelijkheid software

9.1. Onverminderd artikel 8, geldt inzake software het volgende: de feilloze
werking van een computerconfiguratie (het geheel van hardware en software) kan
nooit volledig worden gegarandeerd, dit zowel wegens externe factoren
(stroomuitval of -storing, blikseminslag,…) als wegens factoren eigen aan de
computerconfiguratie (defecten, netwerkstoringen, onontdekte fouten in systeemen
toepassingssoftware,…), zodat o.m. onverwacht verlies van (zelfs alle)
programma’s en/of gegevens kan optreden.

Artikel 10. Intellectuele eigendomsrechten

10.1. Onder Intellectuele Eigendomsrechten wordt verstaan: alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet), met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen, logo’s, tekeningen, modellen of aanvragen tot registratie als tekening of model, octrooien, aanvragen tot octrooien, domeinnamen, knowhow, alsmede rechten op databanken, computer- programma’s en halfgeleiders.

Artikel 11. Verwerking persoonsgegevens

11.1. Voor zover de klant persoonsgegevens verwerkt op de server van Rik’s Photobooths,
heeft Rik’s Photobooths de hoedanigheid van verwerker. De klant heeft de hoedanigheid van
verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Wet
Verwerking Persoonsgegevens. De klant verklaart de verplichtingen die rusten op
de verantwoordelijke voor de verwerking, opgenomen in deze wet, integraal na te
leven.

11.2. In het kader van de diensten voor de klant, verwerkt Rik’s Photobooths
persoonsgegevens van de door de klant opgegeven contactpersonen. De
contactgegevens van deze personen worden verwerkt voor het doeleinde
‘klantenbeheer’, i.e. om met de klant in contact te treden m.b.t. de diensten. De
contactpersonen hebben een recht van toegang en verbetering m.b.t. hun gegevens.

Artikel 12. Referentie

12.1. De klant gaat ermee akkoord dat de door Rik’s Photobooths voor de klant ontwikkelde
product wordt opgenomen in het referentieportfolio van Rik’s Photobooths.

Artikel 13. Overmacht

13.1. Overmacht situaties zoals bijvoorbeeld stakingen, publieke onrust,
administratieve maatregelen en andere onverwachte gebeurtenissen waarover
Rik’s Photobooths geen controle heeft, bevrijden Rik’s Photobooths, voor de duur van de hinder en
voor hun draagwijdte, van haar verbintenissen, zonder recht op enige
prijsvermindering of schadevergoeding voor de klant.

13.2 Wanneer in bovenstaande situatie geconcludeerd wordt dat het niet meer
mogelijk is de verbintenissen redelijkerwijs na te komen, zal de overeenkomst in
onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde
prestaties door Rik’s Photobooths tot aan het moment van overmacht zullen alsnog
gefactureerd worden.

Artikel 14. Nietigheid

14.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, zullen de
overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen Rik’s Photobooths en de klant de
nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking
van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.

Artikel 15. Toepasselijk recht –bevoegde rechtbank

15.1. Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten van Rik’s Photobooths. Elk
geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de
beëindiging van deze overeenkomst zal worden beslecht door de bevoegde
rechtbank te Antwerpen

Artikel 16. Aanvulling op de bovenstaande

16.1. Onze photobooth wordt enkel geleverd door ons zelf of een door ons
aangestelde medewerker. Na het plaatsen van de apparatuur is het niet toegelaten
de installatie te verplaatsen.

16.2. U ontvangt steeds na de huurperiode een link met de gemaakte foto’s. Deze
versturen we binnen de twee weken.

16.3. Bij volgende situaties garanderen wij geen verdere werking van de fotobooth:
• Bij het vrijwillig of onvrijwillig onderbreken van de stroom, (uittrekken van
de stekker, stroompanne,…)
• Bij het openen van de photobooth
• Bij het verplaatsen van de photobooth
Wanneer tijdens de huurperiode minder afdrukken gemaakt worden dan het
voorziene maximum aantal, kunnen achteraf geen bijkomende afdrukken gevraagd
worden.

16.4. Rik’s Photobooths zal elke mogelijke inspanning doen om op tijd op het
evenement te verschijnen. Maar door omstandigheden die buiten de macht van
Rik’s Photobooths liggen, niet alleen door slecht weer, zal Rik’s Photobooths de huurder en
de locatie zo snel mogelijk iets laten weten. Een gepaste compensatie zal
uitgewerkt worden.

16.5. Rik’s Photobooths zal steeds proberen op het afgesproken tijdstip aanwezig te zijn.
Mocht dit door omstandigheden als vertraging door file of voertuigproblemen
moeilijk worden, zal Rik’s Photobooths de eindtijd aanpassen om de verloren periode
in te halen. Indien dit mogelijk is voorzien we pro rata een compensatie.

16.6. De huurder gaat akkoord met het feit dat alle foto’s gemaakt door de photo
booth en foto’s gemaakt door medewerkers van Rik’s Photobooths ten behoeve van de
promotie van de photobooth gebruikt mogen worden voor promotiedoeleinden van
Rik’s Photobooths. Deze foto’s mogen zowel geprint/gedrukt als online gebruikt
worden. Rik’s Photobooths zal geen foto’s gebruiken, waarvan Rik’s Photobooths denkt dat deze
vernederend zullen zijn voor de persoon/personen op de foto’s.